חוק הספורט

חובת הביטוח:

בהתאם להוראות חוק הספורט – אגודות ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם.

תיקונים 10 ו-15 לחוק:

מטרת תיקונים 10 ו-15 לחוק הספורט הייתה לפטור קטגוריות שונות של ספורטאים תחרותיים מהחובה לערוך ביטוח תאונות אישיות על פי הוראות חוק הספורט.

חובת עריכת הביטוח בחוק מוטלת על אירגוני הספורט.
על האגודות ואירגוני הספורט אשר החובה לבטח מוטלת עליהן, לבחון כל ספורטאי וספורטאי תחרותי האם הוא פטור או שמא חובה לערוך בגינו ביטוח ספורטאים.

להלן הפירוט:

אגודות פטורות מחובת הביטוח כאשר:

 1. ספורטאים המקבלים שכר מעל שכר המינימום מעיסוקם בספורט.
  לגביהם קיים כיסוי של הביטוח הלאומי על פי ענף תאונות עבודה, כמי שעובדים בארגון הספורט.
  חשוב לציין, הפטור אינו אוסר על קיום כיסוי נוסף לספורטאים, ניתן ורצוי לבטח ספורטאים מקצוענים בביטוח תאונות אישיות בנוסף לכיסוי המצוי בביטוח לאומי.
 2. ספורטאים שהם תלמידים, הלומדים במערכת לימודים המפוקחת ע"י משרד החינוך.
  לגביהם קיים כיסוי ביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה.
 3. ספורטאים בליגה למקומות עבודה ובפעילויות תחרותיות הנתמכות על ידי מקום העבודה. לגביהם קיים כיסוי של הביטוח הלאומי, ענף ביטוח נפגעי עבודה.
 4. ספורטאים אשר אינם מקבלים שכר או תמורה אחרת – החידוש העיקרי בתיקון 15.
  ספורטאים אלה לא מכוסים בהכרח מכוח חוק או ביטוח אחר ועלולים במקרה של תאונה לאבד את מקור פרנסתם.
  לפיכך, על אף שהינם פטורים מחובת עריכת ביטוח, יש לשקול לערוך ביטוח תאונות אישיות על פי חוק הספורט.

על האגודות לבטח ספורטאים בפוליסת תאונות אישיות כאשר:  

 1. ספורטאים תחרותיים שמקבלים מהעמותה מעיסוקם בספורט שכר או תמורה אחרת אך שכרם מתחת לשכר המינימום.
 2. חיילים שהם ספורטאים תחרותיים – אין פטור וחלים עליהם הכללים המפורטים לעיל.
  יצוין כי זכאותם של חיילים לפי חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), מוגבלת לגבי פעילות ספורטיבית בהתאם להוראות החוק הנ"ל.

הערות:
העובדה שבמספר קטגוריות לא חלה על האגודה החובה בעריכת ביטוח, אין פירושה שהאגודה אינה חייבת לערוך ביטוח תאונות אישיות לספורטאים.
כהמלצה, יש להציג את הפוליסות המוצעות לספורטאים שאינם מחויבים בביטוח – לשיקולם.  

לגבי האגודות והארגונים עצמם, אין כל שינוי במצב הקודם לגבי ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים ויש להמשיך ולערוך את הביטוחים כנהוג.

לסיכום:

 • שחקן הלומד במסגרת בית ספרית המפוקחת ע"י משרד החינוך האגודה לא חייבת בביטוח בגינו (מבוטח חוק חינוך חובה).
 • שחקן המקבל שכר מהאגודה מעל שכר מינימום בחודש – האגודה לא חייבת בביטוח (מבוטח מביטוח לאומי).
 • שחקן שלא מרוויח כלל (0₪) – האגודה לא חייבת לבטח (מומלץ לבטח בשל העדר כיסוי ביטוחי אחר).
 • שחקן המקבל שכר מהאגודה מתחת לשכר מינימום – האגודה חייבת ברכישת ביטוח עבורו (אלא אם יש לו פוליסת ביטוח תאונות אישיות פרטי העומד בתנאי חוק הספורט ותקנותיו וחתומה על ידי חברת הביטוח).
 • גם במקרים בהם אין חובה בביטוח, אנו ממליצים לבטח את כלל השחקנים בביטוח תאונות אישיות על פי חוק הספורט ותקנותיו, או לחלופין להציג בפניהם את האפשרות לרכישה.


כל הנ"ל מוצג לידיעה בלבד

הצטרפו לחברים בפייסבוק