מידע כללי

חידוש ביטוח ספורטאים לעונת 2023/2024


הרינו להודיעכם כי הגענו להסדר ביטוחי עבור אגודות אליצור ב"איילון חברה לביטוח", באמצעות "געש סוכנות לביטוח בע"מ".
כיסוי הביטוח הינו בהתאם לפוליסה הנהוגה בשנים קודמות וכוללת תאונות אישיות על פי חוק הספורט וכן צד ג' ואחריות מקצועית לעמותות.

תוקף פוליסת הביטוח הינו לתקופה שבין יום ההצטרפות ועד 31/10/2023.

לאור השינויים שחלו בחוק הספורט בדבר חובת עריכת ביטוח, מומלץ לבחון כל ספורטאי תחרותי האם הוא נמנה כחלק מחובת ביטוח או שמא אין כל חובה לערוך בגינו ביטוח, וכן לשקול האם נכון במקרים מסוימים לבטח ספורטאי אף אם אין חובה בחוק.

ברצוננו להדגיש כי השירות הניתן על ידי אליצור ישראל בעריכת הביטוח אינו פוטר את האגודה מן הצורך והחובה לבדוק את הכיסויים הדרושים לה ולוודא כי הם אכן מתאימים לצרכיה ולפי מידת הסיכון הנשקפת מהפעילות.
למען הסר ספק מובהר בזאת, אליצור ישראל אינה פועלת כמבטח ו/או כמתווך עסקי בביטוח בשום צורה ואופן ואינה חבה אחריות ישירה ו/או עקיפה בגין מקרה ביטוח.

תכנית הביטוח מוצעת על ידי אליצור ישראל כסיוע ושירות לאגודות בלבד.

כל מעורבותה של אליצור מתמצה ברכישת פוליסה עבור האגודות השייכות וכי האגודות אשר ימצאו לנכון, יבטחו את הספורטאים באמצעות הפוליסה בחברת הביטוח איילון.
לפיכך, במקרה בו אליצור ישראל תחויב בשל מקרה ביטוחי כנ"ל תשפה האגודה את אליצור ישראל בשל החיוב שנפסק לחובתה.

השתתפות עצמית
בכל מקרה של תביעה צד ג' / אחריות מקצועית כנגד האגודה, תשלום ההשתתפות העצמית יחול על האגודה וזו תהיה מחויבת להעביר התחייבות בלתי חוזרת להסדרת התשלום לחברת הביטוח איילון.

הנחיות לעריכת ביטוחים:

א) על האגודה להעביר רשימות שמיות של המבוטחים בקובץ אקסל המיועד והמצורף בקבצים להורדה באתר, בו יש לציין את כל הפרטים המצויים.
פוליסת תאונות אישיות ופוליסת צד ג' ואחריות מקצועית – ישנם שני טפסי אקסל שונים.

ב) הוספת ספורטאים במהלך העונה
לאחר הגשת הרשימה הראשונה והסדרת התשלום בגינה, תינתן אפשרות לאגודות להוסיף ספורטאים. כיסוי הביטוח של השחקנים הנוספים יחול מיום הצטרפות ועד לתום תקופת הביטוח (31/8/23) ובכל מקרה התשלום יהיה בגין שנה שלמה.

ג) נבחנים
ניתן לבטח שחקנים המגיעים לצורך מבחנים באגודה לתקופה של עד 31 יום.
האגודה מחויבת להודיע לאליצור ישראל על השחקנים אשר מגיעים להיבחן בקבוצה טרם פעילותם על ידי העברת רשימה שמית בקובץ אקסל.
לא יתקבלו ולא יאושרו כיסויים לטפסים ללא פרטים מלאים לרבות תאריך התחלה וסיום של פעילות.
החיוב בגין נבחנים אלו: אם מגיע ליום אחד – התשלום עבור חודש שלם
אם מגיע ליותר מיום אחד – התשלום עבור שני חודשים.

ד) לא יתקבלו ולא יבוטחו אגודות אשר יעבירו רשימות שמיות בדוא"ל ולא הוסדר בגינם התשלום תחילה.

ה) לא יבוטחו רשימות ספורטאים אשר לא הועברו במלואם וימצאו בהם פרטים חסרים.
רשימה זו לא תתקבל על ידי חברת הביטוח ולא תבוטח למרות ששולם בעדה הביטוח.
רשימה חלקית נפלטת אוטומטית.

ו) את רשימות הספורטאים יש להעביר בדוא"ל בלבד של אליצור ישראל ועל פי הנהלים. ספורטאי אשר לא יופיע ברשימות לא יבוטח ולא יוכל להתאמן או לשחק והאחריות תחול על האגודה בלבד.

ז) אגודות אשר לא יעבירו רשימות שמיות של מבוטחים – לא יבוטחו.
לתשומת לבכם חידוש הביטוח אינו מתבצע אוטומטית.

הטפסים שניתנים להורדה בלשונית "טפסי ביטוח" :
1. הסכם הצטרפות לפוליסת ביטוח עונת 2023
2. טופס אקסל לדיווח ספורטאים 2023 בפוליסת תאונות אישיות
3. טופס אקסל דיווח אגודה 2023 בפוליסת אחריות מקצועית + צד ג
4. פרטי פוליסה קולקטיבית לביטוח תאונות אישיות לאגודות וארגוני ספורט
5. פרטי פוליסה קולקטיבית לאחריות מקצועית + צד ג' לעמותות ואגודות
6. הסבר ביטוחי ספורטאים עד גיל 10
7. הסבר ביטוחי ספורטאים גילאי 10-20

הצטרפו לחברים בפייסבוק