משרד התרבות והספורט מפרסם הוראות עדכניות (20.10) – בנוגע לקיום פעילויות ספורט במסגרות השונות

Facebook
WhatsApp
Email

 

פעילות ספורט עממית:
1.1 .ניתן לקיים פעילות ספורט עממית בכלל מתקני הספורט במרחב הציבורי, בכפוף למגבלות ההתקהלות
הכלליות (עד 10 במבנה, עד 20 בשטח פתוח), ולשמירה על ריחוק של 2 מ' בין המשתתפים בפעילות (אין
לקיים פעילות ספורט הכוללת מגע).
2.1 .אין לקיים חוגי ספורט בהתאם לאיסור על קבלת קהל.
2 .פעילות ספורט תחרותית במסגרת התאחדויות ואיגודי הספורט
1.2 .אין לקיים פעילות ספורט תחרותית למעט כמפורט בסעיף 3 להלן.
3 .פעילות ספורטאים מקצועיים ומפעלים בינלאומיים
1.3 .מותרת פעילות ספורטאיות וספורטאים הנכללים בסגל הייצוגי של מדינת ישראל בכל ענפי הספורט
(זהב, כסף, ארד, בכיר ועתודה). איגוד אשר מעונין לבדוק אם ספורטאי נכלל בסגל הייצוגי מוזמן לפנות
למר דודו מלכא, בדוא"ל il.gov.most@duduma.
2.3 .ספורטאיות וספורטאים מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין-לאומיים, אשר המנהל הכללי
של משרד התרבות והספורט אישר כי הם מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין לאומיים,
רשאים להתאמן, לשחק ולארח קבוצות במסגרת מפעל או תחרות בינלאומית. הפעילות תתקיים
בהתאם להוראות המנהל ולמתווה ולנהלים להשתתפות משלחות ישראליות וזרות במפעלים ובתחרויות
ספורט בינלאומיים, המפורסמים באתר המשרד.
3.3 .ספורטאיות וספורטאים בליגות הבוגרים בענפי הכדור, רשאים להשתתף באימונים )ללא קיום
משחקים(, כמפורט להלן –
)א( בענפים שבמסגרתם פועלות עד ארבע ליגות – בליגה הראשונה.
משרד התרבות והספורט הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 2 טל': 0723452333 ,פקס': 0723452334
Ministry Of Culture & Sport, P.O.B Technologic Park,Jerusalem Tel: 972-723452333 Fax: 972-723452334
http://www.mcs.gov.il :באינטרנט כתובתנו
המנהל הכללי The Director Genera
(ב) בענפים שבמסגרתם פועלות 5 ליגות או יותר – בשלוש הליגות הראשונות.
הערת הבהרה – כוונת המשרד הינה להחזיר את האימונים והליגות לפעילות באופן מבוקר ואחראי. על
כן, בשלב ראשון מתאפשרת חזרה לאימונים בליגות שהן מקור פרנסתם של הספורטאים/ות, ובתנאים
מיוחדים (ראו הערה בנוגע לבידוד ביתי להלן).
4.3 .כלל גורמי המעטפת הנדרשים לצורך קיום הפעילות המותרת לעיל במתקני הספורט שאושרו כמפורט
להלן, לרבות מאמנים, שופטים, מנהל מקצועי וכיוצ"ב, רשאים לעבוד.
5.3 .הפעלת מתקני ספורט, שאינם במרחב הציבורי הפתוח, המשמשים לפעילות ספורטאים מקצועיים,
מותרת בכפוף לאישור מנכ"ל משרד התרבות והספורט. כל גורם המבקש אישור מנכ"ל למתקן ספורט
המיועד לאימון ספורטאי מקצועי, יפנה בצירוף הפרטים הרלוונטים, לדוא"ל: il.gov.most@duduma ,
לצורך קבלת אישור פרטני לעמידת המתקן בהוראות התקנות לצורך קיום הפעילות המותרת.
6.3 .הפעילות במתקנים אלו תתקיים בהתאם לכללי התו הסגול למקומות עבודה, והגעה למקום הפעילות
תיעשה תוך שמירה על הנחיות התחבורה המפורסמות במשרד הבריאות.
7.3 .במהלך כל הפעילות יש להימנע ככל האפשר ממגע בין המשתתפים (למעט ככל שמגע כאמור הכרחי
לביצוע הפעילות). יודגש, כי פרט למגע הכרחי כאמור, יישמר בכל עת מרחק של שני מטרים בין
המשתתפים.
8.3 .הפעילות תתקיים ללא קהל.

למסמך הרשמי

דילוג לתוכן