משרד התרבות והספורט מפרסם (1.11) כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילות ספורט

Facebook
WhatsApp
Email

 

משרד התרבות והספורט מפרסם (1.11.20) כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילות ספורט, בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש.

 1. פעילות ספורט עממית1.1 ניתן לקיים פעילות ספורט עממית, במרחב הציבורי הפתוח, בכפוף למגבלות ההתקהלות הכלליות, ולשמירה על ריחוק של 2 מ' בין המשתתפים בפעילות.
  1.2 אין לקיים חוגי ספורט, ואין לפתוח מכוני כושר וחדרי סטודיו, בהתאם לאיסור על קבלת קהל.
  1.3 אימונים אישיים (אחד על אחד) ניתן לקיים במבנה (שאיננו בסעיף 1.2) או במרחב הציבורי הפתוח.
 2. פעילות ספורט תחרותית במסגרת התאחדויות ואיגודי הספורט

  2.1 ניתן אישור לקיום אימונים ותחרויות של ספורטאים תחרותיים, הנכללים באחת מההגדרות שלהלן:
  2.1.1    ספורטאי קטין, ולעניין ספורטאי בענפי השחייה והמים – גם ספורטאי בגיר, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר, על פי אישור של איגוד או התאחדות כהגדרתם בחוק הספורט,                    תשמ"ח-1988 (להלן – חוק ספורט) כי הוא עומד בכל התנאים שלהלן:
  – היה רשום באיגוד או בהתאחדות כאמור, ביום י"א בחשוון התשפ"א (29 באוקטובר 2020;)
  – נמצא כשיר לפי סעיף 5 לחוק הספורט.
  – בוטח לפי סעיף 7 לחוק הספורט.
  – התקיים בו אחד מאלה:
  o לעניין ענף ספורט אישי – הוא השתתף ב-4 תחרויות לפחות במהלך התקופה שמיום כ"א באלול התשע"ח
  (1  ספטמבר 2018) עד יום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020).
  o לעניין ענף ספורט קבוצתי – הוא היה רשום בטופס המשחק של הקבוצה ב-6 תחרויות לפחות במהלך התקופה מיום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018)  עד יום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020).2.1.2   נהג כלי תחרותי שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט, אישר על סמך אישור התאחדות נהיגה ספורטיבית כמשמעותה בחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 ,כי הוא רשום בהתאחדות נהיגה                ספורטיבית והשתתף בשני אירועי נהיגה ספורטיבית לפחות במהלך התקופה שמיום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018) עד יום ה' באדר  תש"ף (1 במרס 2020).2.2 .אישור לספורטאים תחרותיים יינתן בהתאם לרשימת הספורטאים שיועברו ע"י ההתאחדויות ואיגודי הספורט למר דודו מלכא, בדוא"ל  duduma@most.gov.il3.2 .אין לקיים פעילות ספורט תחרותית אחרת, למעט כמפורט בסעיף 3 להלן.
 3. פעילות ספורטאים מקצועיים ומפעלים בינלאומיים3.1  מותרת פעילות ספורטאיות וספורטאים הנכללים בסגל הייצוגי של מדינת ישראל בכל ענפי הספורט (זהב, כסף, ארד, בכיר ועתודה). איגוד אשר מעונין לבדוק אם ספורטאי נכלל בסגל הייצוגי מוזמן לפנות למר דודו          מלכא, בדוא"ל   duduma@most.gov.il
  3.2  ספורטאיות וספורטאים, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הם מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין לאומיים, רשאים להתאמן, לשחק ולארח קבוצות במסגרת מפעל או תחרות            בינלאומית. הפעילות תתקיים בהתאם להוראות המנהל ולמתווה ולנהלים להשתתפות משלחות ישראליות וזרות במפעלים בתחרויות ספורט בינלאומיים, המפורסמים באתר המשרד.
  3.3 .ספורטאיות וספורטאים בליגות הבוגרים בענפי הכדור, רשאים להשתתף באימונים ובמשחקים, כמפורט להלן –
  (א) בענפים שבמסגרתם פועלות עד ארבע ליגות – בליגה הראשונה.
  (ב) בענפים שבמסגרתם פועלות 5 ליגות או יותר – בשלוש הליגות הראשונות.
 4. מתקני ספורט

  4.1  הפעלת מתקני ספורט, שאינם במרחב הציבורי הפתוח, המשמשים לפעילות ספורטאים מקצועיים או תחרותיים מפורט לעיל, מותרת בכפוף לאישור מנכ"ל משרד התרבות והספורט.
  4.2  כל גורם המבקש אישור מנכ"ל למתקן ספורט כאמור, יפנה בצירוף הפרטים הרלוונטיים, לדוא"ל:  duduma@most.gov.il , לצורך קבלת אישור פרטני לעמידת המתקן בהוראות התקנות לצורך קיום הפעילות המותרת.
  4.3  כמו כן, מותרת הפעלת בריכה טיפולית לצורך טיפול במים; לעניין זה, "בריכה טיפולית" ו"טיפול במים" – כהגדרתה כמשמעותו, בהתאמה, בפרט 1.1.1.21  לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר,  ה    תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.
  4.4  הפעלת בריכת שחייה המשמשת בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או תחרותי כאמור תיעשה בתפוסה שלא תעלה על שחיין אחד בכל מסלול שחייה ובכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה הוראותיו לעניין ניקוי    וחיטוי.
  4.5  הפעילות במתקנים אלו תתקיים בהתאם לכללי התו הסגול למקומות עבודה, והגעה למקום הפעילות תיעשה תוך שמירה על הנחיות התחבורה המפורסמות במשרד הבריאות.
 5. במהלך כל הפעילות יש להימנע ככל האפשר ממגע בין המשתתפים (למעט ככל שמגע כאמור הכרחי לביצוע הפעילות). יודגש, כי פרט למגע הכרחי כאמור, יישמר בכל עת מרחק של שני מטרים בין המשתתפים.
 6. כלל גורמי המעטפת הנדרשים לצורך קיום הפעילויות המותרות לעיל במתקני הספורט שאושרו כמפורט להלן, לרבות מאמנים, שופטים, מנהל מקצועי וכיוצ"ב, רשאים לעבוד.
 7. כלל הפעילות תתקיים ללא קהל.בידוד ביתי: האישור שניתן בעת הזו לחזרה למקומות עבודה )איגודים והתאחדויות הספורט( העומדים בכללי התו הסגול ללא קבלת קהל, מתייחס מטבע הדברים בעיקר למקומות עבודה בהם נשמרת הקפדה על מרחק בין אנשים, פעילות בקפסולה קבועה, ועל עטיית מסיכה, במטרה למנוע הדבקות.

למסמך הרשמי

דילוג לתוכן